Redakcja

Patryk Fornalak-12Patryk Fornalak – student V roku MISH na UW, w ramach którego realizuje filozofię (jako kierunek główny), częściowo także Artes Liberales oraz filologię klasyczną. Zakres jego zainteresowań naukowych obejmuje filozofię religii, historii i kultury, etykę oraz ontologię europejskich form podmiotowości. W swoich badaniach skupiał się głównie na filozofii przełomu XIX / XX wieku – zwł. na Nietzschem, Heideggerze oraz fenomenologii. Obecnie pracuje nad rozprawą magisterską poświęconą filozoficznemu ujęciu pojęcia nawyku, w ramach której korzysta m.in. z prac Petera Sloterdijka dotyczących tzw. „antropotechnik”.

 

jędzejJędrzej Maliński – doktorant w Instytucie Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W rozprawie doktorskiej ma zamiar podjąć temat możliwych odpowiedzi współczesnej filozofii na „Pytanie o technikę”, które stawia Heidegger. Oprócz Machiny Myśli publikował w „Kulturze i Historii” oraz na portalu „Praktyki Teoretycznej”.

 

Eliasz-Robakiewicz-1Eliasz Robakiewicz – doktorant w Instytucie Filozofii UW, w swojej pracy magisterskiej podjął próbę strukturalistycznej interpretacji „Krytyki czystego rozumu” Immanuela Kanta. Członek redakcji czasopisma naukowego Praktyka Teoretyczna, członek organizacji Uniwersytet Zaangażowany.

 


Profilowe-małeCezary Rudnicki
– doktorant w Instytucie Filozofii UW, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą koncepcjom etycznym Foucaulta oraz Deleuze’a i Guattariego. Do jego zainteresowań badawczych należą ontologia, etyka, filozofia społeczna i diagnoza aktualności. Najczęściej sięga po teksty Deleuze’a (również te pisane wspólnie z Guattarim), Foucaulta, Nietzschego i Heideggera, choć nieobce są mu intensywne podróże w mniej uczęszczane rejony (np. Mumford, Abramowski).

JDadlezavaJakub Dadlez – doktorant w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Interesuje się filozofią współczesną, zwłaszcza dekonstrukcją, poststrukturalizmem i hermeneutyką, oraz myślą wczesnonowożytną. W rozprawie doktorskiej zajmie się możliwością antydogmatyzmu w XVI wieku, w szczególności na przykładzie Michela de Montaigne, oraz współczesną recepcją nowożytności.

 

Tomasz Wiśniewski  – Doktorant na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, oraz student filozofii w ramach Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych na tejże uczelni. Interesuje się m.in. teorią historii, filozofią polityki, teologią polityczną oraz postsekularyzmem i posthumanizmem. Publikował m.in. w „Stanie Rzeczy”, „Kulturze i Historii” i „Przeglądzie Politycznym”.

 

Anna Bielak – Doktorantka na Wydziale Neofilologii UAM w Poznaniu. Interesuje się literaturą epoki modernizmu (w szczególności francuską i  austriacką), współczesną literaturą francuską oraz teorią literacką. Głównym przedmiotem jej badań jest szaleństwo w prozie Alberta Cohena. W wolnym czasie konsumentka kultury masowej.