Redakcja

Patryk Fornalak-12Patryk Fornalak – student V roku MISH na UW, w ramach którego realizuje filozofię (jako kierunek główny), częściowo także Artes Liberales oraz filologię klasyczną. Zakres jego zainteresowań naukowych obejmuje filozofię religii, historii i kultury, etykę oraz ontologię europejskich form podmiotowości. W swoich badaniach skupiał się głównie na filozofii przełomu XIX / XX wieku – zwł. na Nietzschem, Heideggerze oraz fenomenologii. Obecnie pracuje nad rozprawą magisterską poświęconą filozoficznemu ujęciu pojęcia nawyku, w ramach której korzysta m.in. z prac Petera Sloterdijka dotyczących tzw. „antropotechnik”.

 

jędzejJędrzej Maliński – doktorant w Instytucie Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W rozprawie doktorskiej ma zamiar podjąć temat możliwych odpowiedzi współczesnej filozofii na „Pytanie o technikę”, które stawia Heidegger. Oprócz Machiny Myśli publikował w „Kulturze i Historii” oraz na portalu „Praktyki Teoretycznej”.

 

 

Bartosz Mroczkowski-7Bartosz Mroczkowski doktorant w Instytucie Filozofii UAM w Poznaniu, gdzie zajmuje się tematem konceptualizacji i praktyk ciała w perspektywie posthumanizmu i nowego materializmu (2013). Absolwent kierunku filozofia w IF UMK w Toruniu (2011): praca dyplomowa „Anty-psychiatria: filozofia i praktyka”. Razem z Krystyną Lamą Szydłowską organizował transdyscyplinarne warsztaty „Praktyka kształtowania wiedzy w ruchu”. Jego zainteresowania badawcze skupiają się wokół poststrukturalizmu i zagadnienia stawania się (Gilleus Deleuze i Felix Guattari), życia w ogóle (zoe), posthumanizmu, transhumanizmu, nowego materializmu, estetyki egzystencji, anty-psychiatrii i szeroko rozumianej cielesności oraz eksperymentów z nią związanych. Publikował w „eCzasKultury” oraz serii naukowej „Scripta” IFK UW.

 

Eliasz-Robakiewicz-1Eliasz Robakiewicz – doktorant w Instytucie Filozofii UW, w swojej pracy magisterskiej podjął próbę strukturalistycznej interpretacji „Krytyki czystego rozumu” Immanuela Kanta. Członek redakcji czasopisma naukowego Praktyka Teoretyczna, członek organizacji Uniwersytet Zaangażowany.

 


Profilowe-małeCezary Rudnicki
– doktorant w Instytucie Filozofii UW, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą koncepcjom etycznym Foucaulta oraz Deleuze’a i Guattariego. Do jego zainteresowań badawczych należą ontologia, etyka, filozofia społeczna i diagnoza aktualności. Najczęściej sięga po teksty Deleuze’a (również te pisane wspólnie z Guattarim), Foucaulta, Nietzschego i Heideggera, choć nieobce są mu intensywne podróże w mniej uczęszczane rejony (np. Mumford, Abramowski).

JDadlezavaJakub Dadlez – doktorant w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Interesuje się filozofią współczesną, zwłaszcza dekonstrukcją, poststrukturalizmem i hermeneutyką, oraz myślą wczesnonowożytną. W rozprawie doktorskiej zajmie się możliwością antydogmatyzmu w XVI wieku, w szczególności na przykładzie Michela de Montaigne, oraz współczesną recepcją nowożytności.